Para Polish
Instructor List

para polish INSTRUCTORS

USA  |  Japan

Yuka Kishimune

Mars the Salon

8332 Melrose Avenue, Los Angeles, CA 90069

TEL:323-433-7216

Yuki Sato

Mars the Salon

8332 Melrose Avenue, Los Angeles, CA 90069

TEL:323-433-7216